ALLS Vortaro

Portugala versio 3.6

ALLS Dicionário

Versão 3.6 em Português

"ALLS Vortaro" versio 3.6 nun aperas en la Portugala lingvo (butonoj, informoj, gvidlinioj, helpo, ktp).

"ALLS Dicionário" versão 3.6 surge agora totalmente em Português (botões, informações, dicas, ajuda, etc).

La listo Esperanto Brazil-Portugala enhavas 25 mil kapvortojn, kompilitajn de samideano Antonio Luís Lourenço dos Santos  en la antaŭaj  "ALLS Vortaro" kaj "La Vortaro".

A lista Esperanto < > Português-Brasileiro contém 25 mil verbetes, compiladas pelo samideano  Antonio Luís Lourenço dos Santos nos anteriores "ALLS Vortaro" e "La Vortaro". 

La listo Itala < > Brazil-Portugala enhavas 6.900 kapvortojn.  

A lista Italiano < > Português-Brasileiro contém 6.900 verbetes.

 

 

Eblecoj de "La Vortaro"
Versio 3.6

Possibilidades de "O Dicionário"
Versão 3.6

Vi povas elŝuti " ALLS Vortaron" tutsenpage.

Você pode fazer download gratuitamente de "ALLS Dicionário".

Serĉi vortojn en la listoj.

Procurar palavras nas listas.

Aldoni viajn proprajn vortojn.

Acrescentar suas próprias palavras.

Krei novajn vortlistojn ekde vortoj elektitaj de vi mem.

Criar novas listas de palavras escolhidas por você.

Lerni vortojn laŭ via propra ritmo rekte atingeblaj el personaj lernolistoj.

Aprender palavras conforme seu próprio ritmo a partir de listas pessoais.

Printi la listojn.

Imprimir as listas.

Traduki vortojn troviĝantajn en tekstodosieroj (.txt) dank' al la funkcio "tekstotradukilo".

Traduzir palavras encontradas em arquivos (.txt), graças à função "tradutor de texto".

Aŭtomate traduki vortojn enpoŝigitajn.

Traduzir palavras copiadas para a área de trabalho.

Registri kaj aŭskulti la prononcon de la vortoj.

Gravar e ouvir a pronúncia das palavras.

1Krei viajn proprajn vortarojn.

Criar seus próprios dicionários.

Vidi subekranon, kiu  enhavas la supersignitajn literojn de Esperanto.

Exibir sub-tela que contém as letras acentuadas do Esperanto.

 

 

Aŭtoroj de "ALLS Vortaro"

Autores de "ALLS Dicionário"

"ALLS Vortaro" estis programita en "C" fare de Tom van der Meijden.

"ALLS  Dicionário" foi programado em "C" por Tom van der Meijden.

Originala ideo de Fritz van Zanten.

A idéia original é de Fritz van Zanten.

Respondeculo pri la versio Esperanto:
Bernard Vivier
.

Responsável pela versão en Esperanto:
Bernard Vivier.

Respondeculo pri la versio Esperanto < > Brazil/Portugala:
Antonio Luís Lourenço dos Santos.

Responsável pela versão Esperanto < > Português Brasileiro:
Antonio Luís Lourenço dos Santos.

"ALLS Vortaro" estas ĉiesaĵo, tio signifas, ke ĝi povas esti libere disdonata, tamen, la programo kaj/aŭ la vortlistoj ne povas esti komercocele ekspluatataj kaj ne povas esti aldonataj en aliaj programoj, eĉ ĉiesaĵo, sen mia konsento aŭ tiu de la aŭtoroj.

"ALLS Dicionário" é propriedade de todos, o que significa que ele pode ser distribuído livremente, entretanto, o programa e/ou as listas de palavras não podem ser exploradas comercialmente e não podem ser acrescentadas em outros programas, mesmo os distribuídos gratuitamente, sem meu consentimento ou dos autores.

 

 

Instalado

Instalação

"ALLS Vortaro" estas disdonita sub formo de mem-eltireblaj dosieroj.

"ALLS Dicionário" é distribuido sob a forma de arquivos auto-descompactáveis.

Ekzistas du versioj: unu por Vindozo 95 alls_95.exe) kaj alia por la ceteraj versioj de Vindozo, inkluzive XP (alls_dic.exe). Ne ekzistas versio por Mac, Linukso, BeOS, ktp. Tial kontrolu la version, kiun vi elŝutos.

Existem duas versões: uma para Windows 95 (alls_95.exe) e outra para as demais versões do Windows, inclusive XP (alls_dic.exe). Não existem versões para Mac, Linux, BeOS, etc. Por isso certifique-se da versão a qual você fará o download.

Post elŝuti la adekvatan version por via Vindozo, instalu la vortaron duoble alklakante  ĝian piktogramon. Se vi volas ŝanĝi la instaldosierujon, elektu ĝin dum la instalado (necesas krei ĝin unue).

Após baixar a versão adequada para o seu Windows, instale o dicionário dando um clique duplo sobre o seu ícone. Se você deseja modificar a pasta de instalação, escolha-a durante a instalação (é necessário criá-la primeiramente).

Post elŝuti la vortliston "Esperanto < > Brazil-Portugala", instalu ĝin en la saman dosierujon kie vi instalis la vortaron (tio estas nepre necesa por la funkciado de la vortaro).

Após baixar a lista de palavras "Esperanto < > Brazil-Portugala", instale-a na mesma pasta onde você instalou o dicionário (isso é absolutamente necessário para o funcionamento do dicionário).

Por instali la vortliston, duoble alklaku ĝian piktogramon, post sur "start", post sur "OK" kaj fine sur "Pronto". Tiu "Pronto" instalas la tiparon "Times SudEuro" uzata de la programo por montri la supersignitajn literojn de Esperanto.

Para instalar a lista de palavras, dê um clique duplo sobre seu ícone, posteriormente sobre "Start", depois sobre "OK" e finalmente sobre "Pronto". Esse "Pronto" instala a fonte "Times SudEuro", usada pelo programa para exibir as letras acentuadas do Esperanto.

Por instali liston de alia idiomo duoble alklaku ĝian piktogramon kaj fine sur "OK".

Para instalar lista de outro idioma dê um clique duplo sobre o seu ícone e finalmente sobre "OK".

ATENTON!:

Se vi ricevos la mesaĝon "Arquivo INI" não encontrado, o programa será fechado...", tio okazas ĉar vi ne instalis la vortliston. Instalu  ĝin kaj la mesaĝo ne aperos plu. ALLS Vortaro nur funkcias post la instalado de almenaŭ unu vortliston.

ATENÇÃO!:

Se você receber a mensagem "Arquivo INI" não encontrado, o programa será fechado..." é porque você não instalou a lista de palavras. Instale-a e a mensagem não aparecerá mais. ALLS Dicionário somente funciona após a instalação de pelo menos uma lista de palavras.

Por malfermi  "ALLS Vortaron" alklaku ĝian ligilon en la "menuo lanĉi".

Para abrir o dicionário, clique sobre seu link no "menu iniciar".

La vortlistoj  taŭgas por ambaŭ versioj de la vortaro.

As listas de palavras servem para ambas as versões do dicionário.

MALINSTALADO: Ĉar ĉiuj dosieroj de "ALLS Vortaro" estas instalitaj en la sama dosierujo kaj neniu en Vindozo, por malinstali ĝin sufiĉas forigi la respektivan dosierujon.

DESINSTALAÇÃO: Como todos os arquivos do "ALLS Dicionário" são instalados na mesma pasta e nenhum no Windows, para removê-lo basta deletar a respectiva pasta.

 

 

Tajpado de Esperantaj
Supersignitaj Literoj

Digitação de Letras
Acentuadas do Esperanto

Por tajpi Esperantajn supersignitajn literojn sub Vindozo, vi bezonas programon, kiu ebligas tion. Tamen, "ALLS Vortaro" faciligas la aferon. Sufiĉas elekti "Fontes + Mostrar" sub la funkcio "Procura".

Para digitar as letras acentuadas do Esperanto no sistema Windows, é necessário um programa que torne isso possível. Entretanto, "ALLS Dicionário" facilita a sua digitação. Basta eleger "Fontes + Mostrar" quando na tela "Procura".

Tio eblas ĉar la tiparo "Times SudEuro" (Latin3), indikita por Esperanto, estas instalita kune kun la vortaro.

Isso é possível porque a fonte "Times SudEuro" (Latin3), indicada para o Esperanto, é instalada juntamente com o dicionário.

  

 

Danko

Agradecimento

"ALLS Vortaro" tradukita al la portugala lingvo estas nerefutebla pruvo de la realaĵo, kiu estas Esperanto. Danke al la laboro kaj interkompreno de franca kaj brazila esperantistoj pere de Esperanto estis ebla la traduko de tiu ĉi vortaro.

"ALLS Dicionário" traduzido para o Português é uma prova inconteste da realidade que é o Esperanto. Graças ao trabalho e entendimento mútuo de esperantistas francês e brasileiro através do Esperanto, foi possível a tradução deste dicionário.

Nome de la portugallingva esperantistaro, mia eterna dankemo al mia tre estimata amiko kaj frato  Bernard Vivier pro sia sindediĉo, idealismo kaj fruktodona laboro favore al la internacia lingvo.

Em nome dos esperantistas de língua portuguesa, o meu eterno agradecimento ao meu mui estimado amigo e irmão Bernard Vivier pela sua dedicação, seu idealismo e pelo seu frutífero trabalho em favor do idioma internacional. 

Antonio Luís Lourenço dos Santos

 

 

Elŝuto

Download

Vi devas elŝuti almenaŭ du dosierojn:

Você deve baixar de pelo menos dois arquivos:

1. Elektu la programon de ALLS Vortaro laŭ la versio de via Vindozo per dekstra klako sur la rilata ligilo.

1. Selecione o programa do ALLS Dicionário conforme a versão do seu Windows, através de um clique direito sobre o respectivo link.

2. Elektu kaj elŝutu la vortliston, kiun vi deziras,  per dekstra klako sur la rilata ligilo.

2. Escolha e baixe a lista de palavras que você deseja, através de um clique direito sobre o respectivo link.

ELŜUTI "ALLS VORTARON 3.6"
POR VINDOZO
98 - 2000 MILLENIUM - XP
269Kb

DOWNLOAD  " ALLS DICIONÁRIO 3.6"
PARA WINDOWS
98 - 200 - MILLENIUM - XP
269Kb

ELŜUTI "ALLS VORTARON 3.6"
POR VINDOZO  95
687Kb
DOWNLOAD  " ALLS DICIONÁRIO 3.6"
POR VINDOZO  95
687Kb

ELŜUTI LA VORTLISTON
ESPERANTO < > BRAZIL-PORTUGALA
POR AMBAŬ VERSIOJ DE
ALLS VORTARO
978Kb

DOWNLOAD A LISTA
ESPERANTO < > BRAZIL-PORTUGALA
PARA AMBAS AS VERSÕES DE
ALLS DICIONÁRIO
978Kb

ELŜUTI LA VORTLISTON
ITALA < > BRAZIL-PORTUGALA
POR AMBAŬ VERSIOJ DE
ALLS VORTARO
141Kb

DOWNLOAD A LISTA
ITALA < > BRAZIL-PORTUGALA
PARA AMBAS AS VERSÕES DE
ALLS DICIONÁRIO
141Kb

 

 

Homepage - Hejmpagho